Výhody pre členov:

  • Prednostné právo zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných KST Liet. Lúčka
  • Využívať zľavy na cestovnom pri podujatiach podľa programu
  • Využívať zľavy na ubytovaní v zariadeniach KST v rámci celej SR
  • Úrazové poistenie pri pohybe po značených turistických trasách, podrobnosti na stránke : http://www.kst.sk/images/stories/2015/Zmluvy_2015/UNION_info_sprievodca_k_6.3.2015.pdf

Ako sa stať členom:

Podmienkou členstva je zakúpená členská známka, novým členom bude vystavený členský preukaz, (potrebné foto 3×3,5cm).

Podmienka prijatia nového člena do KST LL: aktívny v klube počas jedného roku.

Výkonný výbor KST Lietavská Lúčka na zasadnutí dňa 24.10.2018 prijal uznesenie, že členskú známku na rok 2019 je treba zaplatiť na účet do 31. decembra 2018.
Číslo účtu : OTP banka  IBAN SK 8252000000000005744666
Do poznámky uveďte svoje meno.

Známky sa rozdajú na Výročnej členskej schôdzi KST Lietavská Lúčka dňa 8. februára 2019.

Pozn.
Peniaze za známku môžete dať aj osobne Zdenke Šottníkovej, alebo Danke Rosinčinovej.

Treba dodržať termín, známky po 31.12. už nebude možné zakúpiť !

Informačná poznámka:
Na XIX. Valnom zhromaždení Klubu Slovenských turistov konaného v dňoch 8.-9. júna 2018 v Martine,

boli pre rok 2019 odsúhlasené nové hodnoty členských známok:

Veková kategória

nominálna hodnota

Základné vrátane poistenia

11,00 €

Deti do 15 rokov

5,00 €

Študenti okrem externistov

7,00 €

Dôchodcovia do 69 rokov

7,00 €

Dôchodcovia 70 rokov a viac

5,00 €

ZŤP

5,00 €